IG2 UE2

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Data: 2013-12-16 ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe na opracowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu PRO.Display zgodnie z założeniami i realizacją Projektu
pt.: "Opracowanie i wdrożenie systemu PRO.Display wspierającego kontrolę wdrożenia planogramów wzorcowych, badanie rzeczywistych udziałów półkowych oraz audyt i raportowanie ekspozycji wraz z systemem motywacyjnym dla przedstawicieli handlowych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (umowa nr: UDA-POIG.08.02.00-14-295/13-00)

Szczegółowe zapytanie ofertowe znajduje się w załączniku.

Pobierz specyfikację z załącznikami

Pobierz wzór umowy