IG2 UE2

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 Beneficjent: 

Pro Business Solutions IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa

Tytuł Projektu:

"Opracowanie innowacyjnej technologii automatyzującej tworzenie planogramów"

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-00-128/13

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa I: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych. Umowa o dofinansowanie podpisana została we wrześniu 2014 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 445 493,60 PLN, w tym koszty kwalifikowane stanowią kwotę 1 215 438,40 PLN. Poziom dofinansowania wynosi 60% na badania przemysłowe i 35% na prace rozwojowe, w tym 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% z Budżetu Państwa.


 

Opis projektu:

Projekt dotyczy utworzenia algorytmu przeznaczonego do automatycznego generowania planogramów dla różnych kategorii produktów, na podstawie aktualnych danych rynkowych i wszelkich kryteriów istotnych w sztuce Category Managementu. Celem ogólnym Projektu jest poprawa innowacyjności i w konsekwencji zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw a tym samym polskiej gospodarki dzięki realizacji projektu B+R w zakresie innowacyjnych technologii informatycznych. Celem bezpośrednim Projektu jest wdrożenie nowego, w pełni zautomatyzowanego sposobu opracowywania planogramu - graficznego odwzorowania przestrzeni sprzedażowej obejmujące wyposażenie sklepu (zazwyczaj regał lub ciąg regałów) wraz ze znajdującymi się na nich produktami. Część badawczą Projektu zaplanowano do końca listopada 2015 roku, następnie rozpocznie się faza wdrażania wyników Projektu.